การประชุมวิชาการ
การฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
ชื่อการประชุม การฝึกอบรมช่วงที่ 1 หลักสูตร Family & community Pharmacist practice learning
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-019-05-2562
สถานที่จัดการประชุม
วันที่จัดการประชุม 08 -10 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ, เภสัชกรที่รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ช. (5) “ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม” กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เตรียมพร้อมปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขของไทย ด้วยการจัดตั้ง “คลินิกหมอครอบครัว (PCC: Primary care cluster)” ที่มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว (family doctor) และทีมสหวิชาชีพ ดูแลประชาชน 10,000 คนต่อหนึ่งทีม เพื่อดูแลสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนทั่วประเทศ ภายใน 10 ปี โดยคลินิกหมอครอบครัวเป็นการดูแลแบบองค์รวม ด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีด้วยทีมหมอครอบครัว ซึ่งประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ ด้วยบริบทสังคมและสาธารณสุขของประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการมุ่งเน้นการบริการแบบปฐมภูมิเพื่อให้เกิดระบบสุขภาพปฐมภูมิ
วิชาชีพเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาบทบาท การทำงาน และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาพปัญหาที่หลากหลาย มีความรุนแรง และขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชน โดยพัฒนาบทบาทเภสัชกรในด้านการบริหารจัดการ การบริบาลเภสัชกรรม การดูแล/ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การคุ้มครองผู้บริโภค งานบริการเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งมิติทางกาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม รวมถึงการทำงานในลักษณะสหสาขาวิชาชีพในงานปฐมภูมิ เพื่อรองรับนโยบายคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1.เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการระดับปฐมภูมิในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร
2.เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้าานยา และสุขภาพแห่งประเทศไไทย (วคบท) โทร 02 218 8424 , 02 218 8445 แฟกซ์ 02 251 3531