การประชุมวิชาการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน ภาคทฤษฎีด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2562 5-Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2019
ชื่อการประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน ภาคทฤษฎีด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ปี พ.ศ. 2562 5-Days Workshop Training on Cytotoxic Intravenous Admixture, 2019
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-005-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์-สุโขทัย โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 17 -21 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 30 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ตระหนักถึงการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลใน ด้านการผสมยาเคมีบำบัดที่ต้องปฏิบัติด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ อีกทั้งต้องไม่ก่ออันตรายต่อเภสัชกรผู้ปฏิบัติงานและ สิ่งแวดล้อม จึงสนับสนุนให้เกิดกลุ่มเภสัชกรสาขาการผลิตและการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านยาปราศจากเชื้อ (Group of Thai Aseptic dispensary and Pharmaceutical care Practitioners, GTAPP) ขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ อีกทั้งยังจัดให้มีการอบรมระยะสั้นด้านยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำสำหรับเภสัชกรขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเน้นที่เทคนิคการผสมที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ได้ยาเตรียมที่ดีมีคุณภาพ เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย และไม่เกิดการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม สำหรับในปี พ.ศ. 2562 นี้ กำหนดจัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ 5 วัน ภาคทฤษฎี ในระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2562 และการฝึกเทคนิคการผสมยาเคมีบำบัดที่ให้ทางหลอดเลือดดำ ณ แหล่ง ฝึก (ระยะเวลา 6 สัปดาห์; 30 วันทำการ) จำนวน 8 ผลัด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ หลักการรักษามะเร็ง แบบแผนของการรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy protocol) และการจัดการเพื่อลดหรือป้องกันฤทธิ์ไม่พึงประสงค์ของยาเคมีบำบัด
2. เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานผสมยาเคมีบำบัดที่เป็นมาตรฐาน แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานของงานผสมยาเคมีบำบัด และ ความรู้เกี่ยวกับความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ยาเคมีบำบัดที่ผสมขึ้น
คำสำคัญ
เคมีบำบัด, GTAPP ,Cytotoxic Admixture