การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skills
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรม เรื่อง Master Your Powerful English Presentation Skills
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-016-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่นโฮเทล แอนด คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 15 -17 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การก้าวไปสู่มาตรฐานความเป็นเลิศระดับนานาชาติในวิชาชีพนั้น ทักษะในการติดต่อสื่อสารด้านการพูดและการเขียนติดต่อประสานงานทาง emails ตลอดจนการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ เพื่อให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายและองค์กรต่างประเทศที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ การเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการตระหนักถึงมารยาทสากลที่ดีในการสื่อสารและนำเสนอด้วยภาษาอังกฤษอย่างทรงพลัง นอกจากนี้ในยุคดิจิทอลที่เต็มไปด้วยข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์มากมายและหลากหลาย การสื่อสารด้วยภาพมีบทบาทอย่างมากต่อการรับรู้และความเข้าใจของผู้รับข้อมูล ซึ่งสื่อการนำเสนอในรูปแบบประยุกต์ด้วย Infographic กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการใช้รูปภาพสื่อแทนข้อมูลหรือความคิดที่ซับซ้อน โดยการนำความรู้ต่าง ๆ มาสื่อสารในรูปแบบกราฟิกที่นอกจากจะดูสวยงามน่าสนใจติดตาม ยังสามารถสื่อให้เข้าใจได้ง่ายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้รับสารซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของผู้สื่อสารและองค์กรที่นำเสนอข้อมูล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบหลักการ ตลอดจนมรรยาทสากลของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะการใช้นำเสนอในรูปแบบประยุกต์ด้วย Infographic อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ และด้วยความมั่นใจต่อไป
คำสำคัญ
Powerful English Presentation Skills
วิธีสมัครการประชุม
Online