การประชุมวิชาการ
โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 3
ชื่อการประชุม โครงการ การศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 3
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-009-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรม Big C Academy บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ รังสิต 2 ปทุมธานี
วันที่จัดการประชุม 13 -14 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรประจำร้านยาเพรียว จำนวน 30 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านขายยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดอบรมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ครั้งที่ 3 นี้ขึ้น โดยมีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้ยาในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น การจัดการอาการปวดที่พบบ่อยในร้านยา หลักการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น การติดเชื้อในทางเดินอาหาร การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. การใช้ยาในโรคระบบทางเดินอาหารส่วนต้น
2. การจัดการอาการปวดที่พบบ่อยในร้านยา
3. หลักการใช้ยาในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
4. การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณกัลยา อรวิเชียร 089-9183921