การประชุมวิชาการ
โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ครั้งที่ 2
ชื่อการประชุม โครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา ครั้งที่ 2
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-008-06-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 13 -14 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาทั่วไป จำนวน 30 คน, เภสัชกรประจำแหล่งฝึกของคณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร จำนวน 7 คน, เภสัชกรสมาชิกเครือข่ายเภสัชสนเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา หรือเภสัชกรชุมชน มีบทบาทและหน้าที่ที่สำคัญต่อสุขภาพและชีวิตของประชาชน ซึ่งในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เภสัชกรต้องใช้ทั้งความรู้และประสบการณ์มาผสมผสานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการ ประกอบวิชาชีพอยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมจึงมีมติในวาระที่ 3 (พ.ศ. 2544-2546) เห็นชอบให้มีการจัดระบบการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อส่งเสริมมาตรการของสภาเภสัชกรรม และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและความรู้ของเภสัชกรประจำร้านยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดโครงการทบทวนและอัพเดทแนวทางเภสัชบำบัดสำหรับเภสัชกรร้านยา เพื่อส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับเภสัชกรประจำร้านยา ให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพ ณ ร้านยา ได้ทบทวนและติดความก้าวหน้าเกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยในร้านยา ให้อยู่ในมาตรฐานและมีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยมีกำหนดจัดปีละอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งโครงการครั้งนี้ (ปี พ.ศ. 2562) จัดเป็นโครงการครั้งที่ 2 มีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับ การประเมินร่างกายเบื้องต้นสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา การประเมินอาการและการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับโรคและความผิดปกติที่พบบ่อยในร้านยาได้แก่ อาการผื่นแพ้และภาวะไวเกินของผิวหนัง อาการปวดรูปแบบต่างๆ การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นและทางเดินปัสสาวะ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. การประเมินร่างกายเบื้องต้นสำหรับการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา
2. การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับอาการผื่นแพ้ และภาวะไวเกินของผิวหนัง
3. การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับอาการปวดที่พบบ่อยในร้านยา
4. การบริบาลเภสัชกรรมสำหรับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้น ทางเดินปัสสาวะ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
คำสำคัญ
บริบาลเภสัชกรรมชุมชน, การประเมินร่างกายเบื้องต้น, ภาวะไวเกินของผิวหนัง, การติดเชื้อ, อาการปวด
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 089-9183921