การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการบูรณาการทางเภสัชกรรม (TSAC) ครั้งที่ 2 การใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างสมเหตุผลในการดูแลผู้สูงอายุ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-020-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 302 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่จัดการประชุม 01 -03 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร และผู้สนใจ จำนวน 300 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2564 โดยประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในปี พ.ศ. 2574 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด เมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายวิภาคและทางสรีรวิทยาเนื่องจากความชราเกิดขึ้นในทุกระบบอวัยวะของผู้สูงอายุ ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน หัวใจ มะเร็ง อัลไซเมอร์และอาจเป็นหลายโรคในเวลาเดียวกัน จึงทำให้ต้องใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้แก่ ยา สมุนไพร ตลอดจนเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อรักษาหรือสร้างเสริมสุขภาพ เภสัชกรในฐานะบุคลากรทางการแพทย์จึงมีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลสำคัญแก่ผู้สูงอายุรวมทั้งผู้ดูแลและครอบครัวเพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เภสัชกรจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในรูปแบบต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีทางยาใหม่ๆ ที่ทันสมัยเพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการรักษาและสร้างเสริมสุขภาพได้อย่างสมเหตุผล
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เทคโนโลยีทางยาที่ทันสมัย กอปรกับภาควิชาเภสัชกรรม มีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ได้แก่ เภสัชกรรมเทคโนโลยี เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และเภสัชกรรมคลินิก จึงได้จัดการประชุมนี้ในลักษณะการผสมผสานองค์ความรู้ทั้ง 3 สาขา เพื่อนำไปสู่การดูแลผู้สูงอายุได้อย่างดี
วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางยาในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
ผู้สูงอายุ , โรคเรื้อรัง , การใช้ยา , ผลิตภัณฑ์สุขภาพ , เทคโนโลยีทางยา
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน สมัครและโอนเงินค่าลงทะเบียน ราคา 3,000 บาท ค่าลงทะเบียน รวมค่าเอกสารประกอบการประชุม อาหารว่างและอาหารกลางวัน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวง การคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน การสมัครและลงทะเบียน สมัครพร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โปรดกรอกใบสมัคร online ทาง www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) ทางโทรสารหมายเลข 0-2644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบนำฝากธนาคารตัวจริงมาด้วยเพื่อตรวจสอบ)