การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ 55 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เหลียวหลัง แลหน้า.... 55 ปีเภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ 55 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: เหลียวหลัง แลหน้า.... 55 ปีเภสัชฯ เชียงใหม่ รับใช้สังคม
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-018-10-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช. และโรงแรม U Nimman Chiang Mai จังหว้ดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 24 -25 ตุลาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. เภสัชกรที่สนใจ ในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน 2. คณาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มจัดการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2509 ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแห่งที่สองในประเทศไทย ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นคณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 31 มีนาคม 2515 ด้านการเรียนการสอนได้แบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม และเปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 6 ปี) ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสภาเภสัชกรรม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (วุฒิบัตร) ร่วมกับวิทยาลัยเภสัชบำบัด สภาเภสัชกรรม (พ.ศ. 2558)
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคมได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ตั้งแต่ พ.ศ.2528 เพื่อให้บริการด้านยาและสุขภาพแก่ประชาชน และเป็นสถานที่เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานสำหรับนักศึกษา และมีการขยายสาขาร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ บริเวณศูนย์สุขภาพไผ่ล้อม ในปี พ.ศ.2555 และจัดตั้งศูนย์บริการเภสัชกรรม ใน ปี พ.ศ.2552 เพื่อให้บริการด้านการศึกษาวิจัยทาง เภสัชกรรมโดย เฉพาะด้านการศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) และการทดสอบสมบัติทางเภสัชกรรมของผลิตภัณฑ์ยา (Pharmaceutical Properties of Drug Products) แก่อุตสาหกรรมยาของประเทศ และ ในปี พ.ศ.2561 ได้มีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพร เพื่อส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้วยการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสมุนไพรไทย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2562 ทางคณะฯ ได้มีการกำหนดจัดงานทั้งกิจกรรมวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ และความสามัคคีของบุคลากรในคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมภาคสังคม โดยคำนึงถึงการทำประโยชน์แก่สังคม โดยกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้น ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการ ครบรอบ 55 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนด้านเภสัชกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้รับใช้สังคม และสื่อถึงแนวคิด (theme) ของงานครบรอบ 55 ปี โดยมีใจความสำคัญดังนี้ “เภสัช มช. ลั้ลลา 55 ปี” ห้าตำรับแห่งความสุข ได้แก่ เปี่ยมความรู้ เป็นผู้ให้ พบเพื่อนรู้ใจ ใฝ่สุขภาพดี และมีความทรงจำที่งดงาม
วัตถุประสงค์
1. มีการติดตามองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางเภสัชกรรมเพื่อรับใช้สังคมในสาขาต่าง ๆ


คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์