การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Graduate Research Conference in Social and Administrative Pharmacy GrSAP2019)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (Graduate Research Conference in Social and Administrative Pharmacy GrSAP2019)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-017-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 29 -30 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย 1. คณาจารย์จากหลักสูตรสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหารจากสถาบันต่าง ๆ 2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์สังคมและ การบริหารจากสถาบันต่าง ๆ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 8 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นระยะเวลา 11 ปี มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงานและระดับผู้บริหารในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ร้านยา และการเป็นอาจารย์ ในการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยโดยการเป็นหลักสูตรที่มีการวิจัย 12 หน่วยกิต และการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง อย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศด้านการวิจัยในสาขาเภสัชสาสตร์สังคมและการบริหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค จำเป็นต้องมีการพัฒนาความก้าวหน้าด้านการวิจัยของหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและทักษะการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา การสร้างเครือข่ายนักวิจัยในสาขาเภสัชสาสตร์สังคมและการบริหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับหลักสูตรฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้มีหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมากกว่า 20 หลักสูตรในประเทศ จึงมีความจำเป็นในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการวิจัยในสาขานี้ รวมถึงการวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคม การบริหารเภสัชกิจ การคุ้มครองผู้บริโภค นโยบายด้านยาและสุขภาพ ความคุ้มค่าทางเภสัชเศรษฐศาสตร์และความคุ้มค่าทางการแพทย์ เภสัชกรรมปฐมภูมิ การวิจัยผลลัพธ์ด้านสุขภาพ และการวิจัยระบบสุขภาพและระบบยา
วัตถุประสงค์
1. จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
2. การจัดบรรยายพิเศษวิชาการด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหารสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในสาขาฯ
3. จัดการประชุมร่วมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร และการคุ้มครองผู้บริโภค

คำสำคัญ
Non-Sterile Extemporaneous Preparation by problem-based Learning
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์