การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 27/2562 เรื่อง การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ครั้งที่ 27/2562 เรื่อง การตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction Monitoring)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-016-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 08 -12 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย - หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม และเภสัชกรโรงพยาบาล - คณาจารย์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ - เภสัชกรที่ทำงานด้านการคุ้ม
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 28.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
งานเภสัชกรรมคลินิกเป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่เน้นการนำความรู้
และวิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย (Patient-oriented) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริบาลเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของผู้ป่วย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกร
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยา ปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เทคนิคในการติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ โดยเริ่มจากการสืบหาปัญหา การบันทึก การรวบรวมข้อมูล การประเมินปฏิกิริยาที่สงสัยว่าจะเกิดจากการใช้ยา ลักษณะและชนิดของปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์
ความแปรปรวนของแต่ละบุคคลในการเกิดปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์ แบบและชนิดของเครื่องมือที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลและระบบการรายงานข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากยาบนฐานข้อมูลของ Health Product Vigilance Center: HPVC. ซึ่งมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์สูงสุดในการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วย จึงได้ร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐอีก 3 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และกองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก เรื่อง Adverse Drug Reaction Monitoring นี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และเภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้เพิ่มพูนทักษะ องค์ความรู้ด้านวิชาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ
ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา หน่วยงาน/องค์กรการสาธารณสุข ได้แก่ โรงพยาบาล สถานบริการพยาบาลต่าง ๆ และกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
วัตถุประสงค์
1. ทราบหลักการของการตรวจติดตามปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
2. มีความรู้ในการบ่งชี้ และการประเมินการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
3. สามารถเฝ้าระวัง ติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และให้การบริบาล
เภสัชกรรมผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
Adverse Drug Reaction Monitoring
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์