การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ประเด็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางเภสัชบำบัด (Interesting Issues in Pharmacotherapy 2019)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง ประเด็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจในทางเภสัชบำบัด (Interesting Issues in Pharmacotherapy 2019)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-014-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 26 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาลหรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินงาน และกําหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค รวมไปถึงยุทธศาสตร์ด้านบริการเป็นเลิศ คือการให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจหรือเภสัชกรในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์
เภสัชกรเป็นหนึ่งในสาขาวิชาชีพที่มีบทบาทที่สำคัญ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็ก งานประชุมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความพร้อมสำหรับเภสัชกร ซึ่งเป็นผู้มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง สามารถริเริ่มและทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยต่อไป

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการด้านเภสัชกรรมคลินิก การดูแลผู้ป่วยในลักษณะโรคต่างๆที่พบได้บ่อยในโรงพยาบาล ได้แก่ โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ โรคไต โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบประสาท โรคติดเชื้อ และการดูแลผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ ได้แก่ผู้ป่วยในภาวะวิกฤต และผู้ป่วยเด็ก
คำสำคัญ
Interesting Issues in Pharmacotherapy 2019
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์