การประชุมวิชาการ
การประุชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยา NSAIDs อย่างสมเหตุผล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
ชื่อการประชุม การประุชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยา NSAIDs อย่างสมเหตุผล สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-013-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงพยาบาลนครพิงค์
วันที่จัดการประชุม 15 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สหสาขาวิชาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดมาตรการในการบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ที่สำคัญ สำหรับหน่วยงานทุกระดับในกระทรวงสาธารณสุข ให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ (Service plan) ให้มีการใช้ ยาอย่างสมเหตุผล การใช้ยาอย่างลมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้
เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิผลจริง สนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่า
ความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างขัดเจน มีราคาเหมาะสม คุ้มค่าตามหลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ไม่เป็นการ
ใช้ยาอย่างซ้ำซ้อน คำนึงถึงปัญหาเชื้อดื้อยา เป็นการใช้ยาในกรอบบัญชียา ยังผลอย่างเป็นขั้นตอนตามแนว
ทางพิจารณาการใช้ยา โดยใช้ยาในขนาดที่พอเหมาะกับผู้รับบริการ ในแต่ละกรณี ด้วยวิธีการให้ยาและความถี่ในการให้ยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชวิทยาคลินิก ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสม ผู้รับบริการให้การยอมรับและสามารถใช้ยาดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
ในปี 2560 โรงพยาบาลนครพิงค์ได้คำเนินการพัฒนาตามนโยบายจนสามารถผ่าน RDU
ขั้นที่ 1 ในไตรมาสที่ 3 และตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข ภายในปี 2561) โรงพยาบาลนครพิงค์ ต้องผ่าน RDU ขั้นที่ 2 แต่ยังไม่สามารถคำเนินการตามเป้าหมาย ตัวขี้วัดที่ยังโม่ผ่าน 2 ตัวขี้วัด ได้แก่ ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคติดเชื้อที่ระบบการหายใจช่วงบนและหลอดลมอักเสบเฉียบพลันในผู้ป่วยนอก
และร้อยละผู้ป่วยโรคโตเรื้อรังระดับ 3 (eGFR<60) ขึ้นไป ที่ได้รับ NSAIDs ดังนั้น โรงพยาบาลนครพิงค์
จึงพัฒนาระบบการดำเนินงานเรื่องการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด คณะอนุกรรมการการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โรงพยาบาลนครพิงค์ เห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์
ใน โรงพยาบาลนครพิงค์ ควรมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดของโรค และการใช้ยา เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้จึงได้จัดโครงการประขุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยา NSAIDs อย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการใช้ยาในผู้ป่วยโรคไตสำหรับบุคลากรทางแพทย์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ NSAIDs อย่างปลอดภัยและนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยได้
คำสำคัญ
NSAIDs