การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการให้บริบาลทางเภสัชกรรม เรื่อง โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-010-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่จัดการประชุม 03 -05 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กลุ่มเป้าหมาย อาจารย์พิเศษแหล่งฝึกและเภสัชกรผู้สนใจ จำนวน 75 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลเรื่องโรค ยา และผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายให้ได้รับยาที่มีข้อบ่งใช้เหมาะสม ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง และเพื่อปรับเปลี่ยนชนิดยา ขนาดใช้ รูปแบบการให้ ความถี่ในการใช้ยา และระยะเวลาในการให้ยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย หัวข้อการประชุมจึงเป็นกรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพัฒนาทักษะในการประยุกต์ข้อมูลเรื่องยา โรค และผู้ป่วยเข้าด้วยกัน พัฒนาทักษะในการระบุและแก้ไขและ/หรือป้องกันปัญหาเรื่องการใช้ยาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยเฉพาะราย โดยมีโรคที่เกี่ยวข้อง คือ chronic kidney diseases, acute upper gastrointestinal bleeding, sepsis และ septic shock, COPD exacerbation, hospital-acquired pneumonia, invasive fungal infections, laboratory test interpretation and management, AF complicating acute coronary syndromes, acute exacerbation of heart failure and complications, chemotherapy-induced nausea and vomiting และ paraquat and acetaminophen poisoning
วัตถุประสงค์
1. พัฒนาทักษะในการประยุกต์ใช้ข้อมูลเรื่องโรค ยา และผู้ป่วยในการดูแลผู้ป่วยเฉพาะรายให้ได้รับยาที่มีข้อบ่งใช้เหมาะสม ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง
2. พัฒนาทักษะในการปรับเปลี่ยนชนิดยา ขนาดใช้ รูปแบบการให้ ความถี่ในการใช้ยา และระยะเวลาในการให้ยาตามการตอบสนองของผู้ป่วย

คำสำคัญ
โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย: เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
วิธีสมัครการประชุม
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ จิตตรีพร คล้ายแท้ หมายเลขโทรศัพท์ 055-963647