การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ ๗
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช รุ่นที่ ๗
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุม ๒/๑ อาคารสราญราษฎร์ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จ.สุราษฎร์ธาน
วันที่จัดการประชุม 13 -07 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
กลุ่มเป้าหมาย 1) เป็นเภสัชกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาเภสัชกรรม 2) เป็นเภสัชกรผู้มีหน้าที่รับผิดชอบผู้ป่วยจิตเวชหรือมีความสนใจในงานบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 56 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคทางจิตเวช จัดเป็นกลุ่มโรคที่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นการรักษาด้วยการใช้ยาทางจิตเวช ซึ่งเป็นกลุ่มยาที่ก่อให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse drug reactions) ได้มาก และอาการไม่พึงประสงค์ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยาจิตเวชนั้น มีผลทำให้คุณภาพชีวิตและความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยลดลง จากปัญหาภาวะขาดแคลนจิตแพทย์ในปัจจุบันโดยเฉพาะในโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลชุมชน ประกอบกับเภสัชกรยังไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอจนขาดความมั่นใจที่จะให้การบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยจิตเวช ในบางโรงพยาบาลภาระการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงตกอยู่ที่พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาทางจิตเวชอย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรด้านยาให้มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างเพียงพอสำหรับการดูแลผู้ป่วยด้านยาอย่างเหมาะสม เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสุขภาพจิตที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวชให้บรรเทาหรือหายจากโรคและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต หลักสูตรนี้จะเตรียมความพร้อมเภสัชกรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะทาง ด้านบริบาลเภสัชกรรมจิตเวช มีคุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและสามารถทำงานได้ด้วยตนเอง สามารถริเริ่มและพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ป่วยและสอดรับนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพจิตทั้งในลักษณะการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโดยตรงและการพัฒนาศักยภาพของทีมสุขภาพจิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการสัมผัสจริงในการให้บริบาลเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วย การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างอาจารย์และทีมสุขภาพจิต
ดังนั้น เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางจิตเวช รวมถึงการพัฒนาทักษะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชด้านยาสำหรับเภสัชกรทั่วไป ทางโรงพยาบาลสวนสราญรมย์จึงได้จัดทำหลักสูตรการอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวชขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายและบทบาทของเภสัชกรในงานสุขภาพจิตและจิตเวช สามารถบูรณาการความรู้ ข้อมูลเชิงประจักษ์ งานวิจัยมาใช้ในการประเมิน คัดกรอง วินิจฉัย วางแผน และให้การบริบาลเพื่อการบำบัดรักษาด้วยยาจิตเวชทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชนให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
2. เมื่อสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้าอบรมสามารถ
1) ให้บริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวชได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นได้
2) นำข้อมูลเชิงประจักษ์และ/หรือผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการบริบาลผู้ป่วยที่ใช้ยาทางจิตเวช
3) ประสานงานกับบุคลากรของทีมสุขภาพและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลและในชุมชน
4) ริเริ่มและพัฒนาคุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมจิตเวชในหน่วยงาน โดยมีความสอดรับกับนโยบายด้านงานสุขภาพจิตและจิตเวชโดยใช้ความรู้จากทฤษฎี ประสบการณ์ทางคลินิกและข้อมูลเชิงประจักษ์
คำสำคัญ