การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผลฯ
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเรื่อง การใช้ยาปฎิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผลฯ
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รหัสกิจกรรม 1007-2-000-009-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมมรกต โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
วันที่จัดการประชุม 27 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบัน เภสัชกร และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยา จำนวน 120 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
องค์การอนามัยโลกมีคำจำกัดความของ\" การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล\" ไว้ คือ ผู้ป่วยที่ได้รับยาที่เหมาะสมกับปัญหาสุขภาพ โดยใช้ยาในขนาดที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย ด้วยระยะเวลาการรักษาที่เหมาะสใ และมีค่าใช้จ่ายต่อชุมชนและผู้ปวยน้อยที่สุด ในประเทศไทยมีการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุสมผลเกิดขึ้น ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาโรคหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัส ถึงร้อยละ 40-60 ในต่างจังหวัด และร้อยละ 70-80 ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการใช้ยาชีวนะอย่างไม่สมเหตุสมผล
เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาเชื้อดื้่อยา ส่งผลกระทบให้ประชาชนไทยเสียชีวิตจากการติดเชื้อยาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการใช้ยาแก้ปวดอย่างไม่สมเหตุสมผลก็เป็นสาเหตุสำคัญของอาการไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคไตเรื่้อรังก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคลาและงบประมาณทางการสาธารณสุข จึงเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการรณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มจากการส่งเสริมทัศนคติและความเชื่อในใช้ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตสมผลให้แก่ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยา เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเหล่านี้สามารถเลือกจ่ายและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผลแก้ผู้รับบริการในชุมชนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งการให้ความรู้ทั้งด้านกฎหมายและวิชาการควบคู่กัน ยังอาจช่วยลดปัญหาการจำหน่ายยาผิดกฎหมายในร้านขายยาแผนปัจจุบัน บรรลุกเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตราบหรือยาควบคุมพิเศษ และร้านชำในชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ประกอบการและเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) ที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกใช้ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดอย่างสมเหตุสมผล
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้มีหน้้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2) ที่เข้าร่วมการประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทางเลือกในการจ่ายยาแทนยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดที่ไม่สามารถขายได้
3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้มีหน้าที่ปฎิบัติการร้านยามีความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการขายยา ลดปัญหาการจำหน่ายยาผิดกฎหมาย
คำสำคัญ
ยาปฎฺชีวนะ ยาแก้ปวด สมเหตุสมผล ร้านยา กฏหมาย
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอาทริยา แสงโชติ เบอร์โทร 090-0547716 หรือ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 056-990354 ต่อ 106 หรือ 120 โทรศัพท์มือถือ 090-9405112