การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง“pharmaceutical care supporting healthcare plan”
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 2 เรื่อง“pharmaceutical care supporting healthcare plan”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-014-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
วันที่จัดการประชุม 13 -14 มิถุนายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดเข้ามามีบทบาทสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาทั้งการเพิ่มการตอบสนอง การยืดระยะเวลาการอยู่รอดและป้องกันการกลับเป็นซ้ำของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตามยาเคมีบำบัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูง High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดจำเป็นต้องต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ อาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนการเตรียมยาเคมีบำบัดให้มีขั้นตอนที่เหมาะสมตามมาตรฐาน เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในปัจจุบันจึงมีการเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อตามมาตรฐาน และการดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึ่งประสงค์ที่อาจเกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว นโยบายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขด้านระบบบริการสุขภาพในการพัฒนากำลังคนด้านการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัณหาดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลาชธานี จึงได้จัดอบรมเพื่อพัฒนาเภสัชกรประจำแหลงฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ในหัวข้อเรื่อง the North Eastern Oncology Pharmacy Symposium “pharmaceutical care supporting healthcare plan” อันจะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพที่มีคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สอดคล้องกับสมรรถนะหลักในการผลิตบัณฑิตของคณะ \"การพัฒนาการเรียนการสอนด้านการบริบาลเภสัชกรรมร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพ เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญระดับสูง โดยเฉพาะด้านหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง จิตเวช และเภสัชกรรมปฐมภูมิ\" ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกียวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา่ ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึน โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยการจัดการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว(Managing Disease - or- Treatment Related Complication)
2. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพทางด้านโรคมะเร็ง
3. เพื่อสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง
คำสำคัญ