การประชุมวิชาการ
การศึกษาดูงานวิชาความชำนาญด้านการบังคับใชกฏหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
ชื่อการประชุม การศึกษาดูงานวิชาความชำนาญด้านการบังคับใชกฏหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-018-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ จังหวัดขอนแก่น
วันที่จัดการประชุม 29 -01 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค คณาจารย์ และ ทีมวิทยากร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 16.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย (วคบท.) สภาเภสัชกรรม จัดการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพในการทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค และสนับสนุนเครือข่ายองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค การฝึกอบรมประกอบด้วย 5 รายวิชา โดยวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค เป็น 1 ใน 5 วิชา ทั้งนี้ วคบท.ได้จัดฝึกอบรมวิชาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 210 ชั้น 2 อาคารนวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เนื่องจากเป็นวิชาที่มีความสำคัญมาก มีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ และ เครือข่ายที่เกี่ยวข้องมากมาย การฝึกอบรมเชิงทฤษฎี และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อคิดเห็นและประสบการณ์ อาจยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอ ดังนั้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ มีความชำนาญในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ วคบท.จึงได้จัดให้มีการศึกษาดูงานวิชาความชำนาญด้านการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ปีการศึกษา 256๑ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ๒๕6๒ - ๑ พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดขอนแก่น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีโอกาสฝึกปฎิบัติงานจริงกับอาจารย์แหล่งฝึก รวมทั้งได้ศึกษาดูงาน ณ ศาล ได้เข้าร่วมรับฟังการพิจารณาคดีในศาล ได้รับฟังการบรรยายจากผู้พิพากษา รวมถึงการศึกษาดูงานสำนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงขอนแก่น และสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคดีจังหวัดขอนแก่น ได้รับฟังการบรรยาย กรณีศึกษาที่สำคัญๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ ประสบการณ์จากหน่วยงานข้างต้น
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้าานยา และสุขภาพแห่งประเทศไไทย (วคบท) โทร 02 218 8424 , 02 218 8445 แฟกซ์ 02 251 3531