การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 1
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-013-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุม 124 ชั้น 12 ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์
วันที่จัดการประชุม 04 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม บริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรร้านยาและเภสัชกรทัวไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพราะผิวหนัง เป็นส่วนของร่างกายที่มีพื้นที่มากที่สุด ดังนั้นโอกาสในการเกิดโรค จึงพบได้บ่อยมากในร้านขายยา ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ เภสัชกรจะได้เรียนรู้โรค การคัดกรอง ประเมินปัญหา จ่ายยาและแนะนำ สร้างความสบายใจให้กับผู้ป่วย ในกลุ่มโรคที่หลากหลาย เช่น ผื่นผิวหนังต่าง ๆ , การติดเชื้อจากไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา , สิวและต่อมไขมัน รวมถึงปัญหาของเส้นผมด้วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนความรู้ของโรคที่เกิดกับผิวและเส้นผม
2. เพื่อให้เภสัชกรมีทักษะการคัดกรองรอยโรค , เรียนรู้ตำแหน่งและการกระจาย , สีและขอบเขต รวมถึงอาการของความผิดปกติที่เกิดขึ้น
3. เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำ การลุกลาม และการป้องกันการแพร่กระจายโรค
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภญ. นฤมล อังคเศกวิไล เบอร์โทรติดต่อ 081-883-2256 อีเมลล์ narumol@tsuruha.co.th