การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
ชื่อการประชุม โครงการอบรมการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-012-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมชั้น 24 ห้อง 1 อาคารกาญจนาภิเษก โรงพยาบาลเลิดสิน
วันที่จัดการประชุม 26 -27 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลเลิศสิน
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และคลินิกชุมชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรงพยาบาลเลิดสินได้มีการดำเนินงานด้านการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัยในการใช้ยา แต่เนื่องจากมีความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับยาต่างๆ แนวทางปฏิบัติจึงมีการปรับปรุงตามเหตุการณ์หรือนโยบายให้ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้จากการที่โรงพยาบาลเลิดสินได้ปรับเปลี่ยนจากโรงพยาบาลทั่วไปเป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้และการเผยแพร่องค์ความรู้จึงเป็นบทบาทของภารกิจหนึ่งที่กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเลิดสินต้องมีส่วนรับผิดชอบดำเนินการ งานด้านการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาเป็นหนึ่งในงานดูแลความปลอดภัยด้านยาแก้ผู้ป่วยซึ่งกลุ่มงานเภสัชรรมเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและเป็นผู้รวบรวมรายงานเสนอต่อศูนย์ส่วนกลางของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากข้อจำกัดต่างๆ ของโรงพยาบาลในด้านบุคลากรแต่ผู้ป่วยมีจำนวนมากและใช้ยาหลายหลายประเภท การเฝ้าระวังในส่วนของ preventable ADRs หรือการใช้ trigger tools เพื่อเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ที่สามารถป้องกันได้นั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพาะช่วยให้เกิดความครอบคลุมในการดูแลผู้ป่วย แต่จำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ ความร่วมมือ และการวางระบบที่ดี เพื่อให้การรายงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืนจึงจะลดอันตรายจากยาที่จะเกิดแก่ผู้ป่วย รวมทั้งสามารถประกันความปลอดภัยในการใช้ยาให้กับผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการตามที่โรงพยาบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลแล้ว ในปัจจุบันหน่วยคลินิกเครือข่ายปฐมภูมิก็มีบทบาทมากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับชุมชนและเป็นหน่วยแรกที่ผู้ป่วยจะสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย ดังนั้นการเข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ในการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่หน่วยคลินิกขุมชนจะสามารถนำไปใช้ดูแลผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงสมควรให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ การเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยเฉพาะในส่วนของ preventable ADRs บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยควรมีความรู้ ความเข้าใจที่จะสามารถตรวจสอบ รายงาน และดูแลผู้ป่วยได้เหมาะสม ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดกับผู้ป่วย และเป็นการพํฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาล คลินิกชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและคลินิกชุมชน ซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วย มีความเข้าใจและมีความรู้เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา สามารถเฝ้าระวังยา และรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากยาเพื่อเฝ้าระวังหรือรักษาได้อย่างเหมาะสม ทันเวลา ลดการเกิดอุบัติการณ์ที่รุนแรง
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ภญ.สมสกุล ศิริไชย โทรศัพท์ 02-353-9801 ต่อ 9654-5 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lalisakran.13@gmail.com