การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 Menopause Academic Conference 2019 เรื่อง “SMART MENOPAUSE”
ชื่อการประชุม โครงการจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2562 Menopause Academic Conference 2019 เรื่อง “SMART MENOPAUSE”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-011-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 27 -29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชนและเภสัชกรโรงพยาบาล และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสตรีวัยหมดระดูมีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งพัฒนาเป็น Menopausal medicine ในขณะนี้ ความหลากหลายและซับซ้อนของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งการศึกษาที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) ที่มีรายงานอย่างมากมายต่อเนื่อง ทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องจัดให้มีการอบรมทางวิชาการเพื่อให้ผู้สนใจงานด้านนี้ มีโอกาสติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
ในปี พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ Menopause Academic Conference (MAC) ได้ร่วมมือกันทางวิชาการอีกครั้งเพื่อจัดการประชุมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ที่ใหม่ ทันสมัย ตรงความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมภายใต้หัวข้อ “SMART MENOPAUSE” ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการกลั่นกรองคัดเลือกหัวข้อหลากหลายที่น่าสนใจอย่างครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรม สามารถนำไปใช้และประยุกต์ใช้ในการดูแลสตรีวัยหมดระดูได้อย่างมั่นใจ ถูกต้องและทันสมัย
การประชุมนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจทั้งหมดครอบคลุมทั้งด้าน symptom management, health promotion, disease prevention และ pharmaceutical update ที่จะนำไปสู่ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสตรีวัยหมดระดู ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านนี้กำลังได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้นทุกวัน
คณะกรรมการจัดการประชุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ สูตินรีแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุขที่สนใจงานทางด้านนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการประชุมไปปฏิบัติภารกิจเพื่อภาวะสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนชาวไทยทุกคน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทบทวนและเสริมสร้างความรู้ให้แก่สูตินรีแพทย์, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยอิงหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบัน
คำสำคัญ