การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญแบบ ACTD (For Beginner)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญแบบ ACTD (For Beginner)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-010-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรขึ้นทะเบียน เภสัชกรฝ่ายผลิต เภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ เภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามที่สำนักยาได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ได้ทราบถึงปัญหาและเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ นั้น
สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบันได้รับทราบถึงการดำเนินการดังกล่าวและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการอบรมให้ความรู้กับเภสัชกรการอุตสาหกรรมได้รับทราบ เพื่อที่จะสามารถนำไปพัฒนาสู่การปฏิบัติได้ จึงเป็นที่มาสู่การจัดประชุมหัวข้อเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญ แบบ ACTD (For Beginner)
วัตถุประสงค์
สร้างความรู้และความเข้าใจให้เภสัชกรการอุตสาหกรรมหรือผู้สนใจในเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารทะเบียนตำรับยาสามัญ แบบ ACTD (For Beginner) เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามได้ที่ ภก. ทัฬห ปึงเจริญกุล เบอร์โทรติดต่อ 02-8635106 อีเมลล์ tpma@truemail.co.th