การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDS)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การใช้ยาในผู้สูงอายุในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases; NCDS)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสกิจกรรม 1001-2-000-009-03-2562
สถานที่จัดการประชุม กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 08 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรข้าราชการกรุงเทพมหานคร ระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักอนามัย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านที่ 7 การบริหารจัดการเมืองมหานคร เป้าหมายที่ 7.3 การบริหารทรัพยากรบุคคล เป้าหมายที่ 7.3.1 บุคลากรกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน เป้าประสงค์ที่ 7.3.1.1 การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพที่เหมาะสมกับการบริหารมหานครและเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งสำรวจดูแลภาวะระหว่างหน่วยงานภายในสำนักอนามัย ให้มีการเสริมสร้างภาวะสุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลเมืองที่ดีในลักษณะองค์สุขภาพของประชาชนและสุขาภิบาลที่ดี ส่งเสริมให้ประชาชนพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพด้วยตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ โดยมีการบูรณาการแผนงานการปฏิบัติราชการรวม
กองเภสัชกรรม สำนักอนามัย จึงเห็นความจำเป็นในการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรม เพื่อให้บุคลากรสายงานเภสัชกรรม สังกัดสำนักอนามัย มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ได้เข้าใจแนวทางการดำเนินงานด้านเภสัชกรรม ระดมความคิดเห็น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านเภสัชกรรมในสังกัดสำนักอนามัย
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายงานเภสัชกรรมให้มีความรู้และทักษะในปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ติดต่อสอบถามที่ นางสาวญาด์วีร์ ศรีคช เบอร์โทรติดต่อ 02 580 8782 อีเมลล์ vck_rx@hotmail.com