การประชุมวิชาการ
โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
ชื่อการประชุม โครงการจัดการหลักสูตร Non Degree ภายใต้เรื่อง การฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านการตรวจติดตามระดับยาในเลือด
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รหัสกิจกรรม 1010-2-000-012-03-2562
สถานที่จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มงานเภสัชกรรม และกลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
วันที่จัดการประชุม 01 -31 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 48 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เป้าหมายสำคัญในกระบวนการใช้ยา คือ ผู้ป่วยได้รับประสิทธิภาพสูงสุดและไม่เกิดอาการ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา เภสัชจลนศาสตร์ของยาเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยแต่ละราย มีหลักฐานทาง
คลินิคมากมายที่แสดงให้เห็นว่าถึงประโยชน์ของการติดตามระดับยาในเลือกของยาบางชนิด ในการทำนายประสิทธิภาพการรักษาและความปลอดภัยจาก การใช้ยา อาทิ ยาต้านจุลชีพ ยาต้านชัก ยาดิจ๊อกซิน ยากดภูมิคุ้มกัน
จากการประกาศใช้แผนพัมนาระบบบริการสุขภาพทำให้มีการกำหนดมาตรฐานและสมถรรถนะทางวิชาชีพ
ในบุคคลากรที่เข้าร่วม เภสัชกรเองมีบทบาทสำคัญในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย การฝึกอบรมการให้บริบาลทางเภสัชกรรมโดยใช้หลักการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิกมาติดตามดูแลและปรับขนาดการใช้ยาในผู้ป่วยเฉพาะราย เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้เภสัชกรสามารถแสดงบทบาทในการดูแลการใช้ยาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาที่สัมพันธ์กับระดับยาในเลือด
การฝึกอบรมในหลักสูตรประกอบด้วยการเรียนรู้ภาคทฤาฏีและภาคปฏิบัติจากอาจารย์และเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจติดตามระดับยา ในเลือด ในด้านหลักการทางเภสัชจลนศาสตร์คลินิคการประเมินสภาวะของผู้ป่วย การประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์การออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด การคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์ การแปลผลระดับยาที่วัดได้ การเสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการ
ใช้ยา การติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วยการสื่อสารข้อมูลระหว่างวิชาชีพ จะทำให้เภสัชกรสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดสู่การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
วัตถุประสงค์
1. ให้เภสัชกรมีความรู้ความเข้าใจแนวคิดในการประยุกต์เภสัชจลนศาสตร์ในการปรับขนาดการใช้ยา
2. ให้เภสัชกรได้ฝึกประเมินผลของยาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์ในผู้ป่วยแต่ละราย
3. ให้เภสัชกรสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเภสัชจลนศาสตร์
4. ให้เภสัชกรสามารถออกแบบการส่งตรวจวัดระดับยาในเลือด
5. ให้เภสัชกรสามารถคำนวณพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
6. ให้เภสัชกรสามารถแปลผลระดับยาที่ีวัดได้
7. ให้เภสัชกรสามารถสามารถเสนอแนะแนวทางการปรับขนาดการใช้ยา
8. ให้เภสัชกรสามารถติดตามประสิทธิผลของการให้บริการในผู้ป่วย
9. ให้เภสัชกรสามารถมีแนวคิดในการทำวิจัยด้านการติดตามระดับยาในเลือด
คำสำคัญ