การประชุมวิชาการ
“แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification) และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)”
ชื่อการประชุม “แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification) และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)”
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-005-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องกัญญลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26 กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 27 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิก และเภสัชกรทุกสาขาอาชีพ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
“เภสัชกรรมสมาคมแห่งกรุงสยาม” ได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2472 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพประชาชน มิให้ถูกหลอกลวง หรือแอบอ้างในการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อของสมาคม เป็น “เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย” และได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ให้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2491 จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 90 ปี ที่เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นตัวแทนของวิชาชีพเภสัชกรรมในการยืนหยัดต่อสู้อย่างเข้มแข็ง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ และเภสัชกรรมสมาคมฯได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นผู้แทนวิชาชีพเภสัชกรรมในองค์กรระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในระดับสากล เทียบเคียงอนารยะประเทศ
เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการเภสัชกรรมเป็นประจำทุกปีเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของสมาคมฯ ที่มุ่งเน้นวิชาการส่งเสริมความรู้ พร้อมแถลงผลการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในรอบปีที่ผ่านมาแก่สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมร่วมงานแสดงมุทิตาจิตรดน้ำขอพรเภสัชกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสำหรับปีนี้จัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “แนวทางการปรับเปลี่ยนประเภทยา (Drug Reclassification)
และการส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเอง (Self Medication)”
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
เพื่อรับทราบถึงแนวทางการจัดประเภทขอยาตาม พรบ.ยาฉบับใหม่ และนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้สมาชิกและเภสัชกรที่สนใจรับทราบผลงานของเภสัชกรรมสมาคมฯ ในปีที่ผ่านมา

ผู้เข้าประชุมจะได้รับความรู้และประโยชน์ดังต่อไปนี้
• ทราบการจัดประเภทของยาแบ่งเป็นกี่ประเภท และหลักเกณฑ์ ข้อกฎหมาย
ของการปรับเปลี่ยนประเภทยาในประเทศไทย
• ได้รับความรู้ถึงประโยชน์จากการปรับระดับยาและหลักเกณฑ์การใช้ยา
และการดูแลการใช้ยาต่อผู้ป่วย ของกลุ่มยา Anti-microbial drug reclassification
• การเตรียมความพร้อม ของผู้ประกอบการและเภสัชกรต่อการดูแลคุ้มครองการใช้ยาของผู้ป่วย การส่งเสริมการใช้ยาดูแลรักษาตนเองได้ ( self medication)
• ข้อกฎหมายของการจัดประเภทยา เพื่อรองรับ พรบ.ยา ฉบับใหม่ ในอนาคต
• นโยบายและแผนงานของสำนักงาน อย. ที่จะปรับเปลี่ยนประเภทยา (Reclassification Plan) ในระยะสั้นและระยะยาว
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ที่ www.pat.or.th