การประชุมวิชาการ
การอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช สำหรับเภสัชกรเครือข่ายเขต ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
ชื่อการประชุม การอบรมหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยจิตเวช สำหรับเภสัชกรเครือข่ายเขต ๔ ประจำปี ๒๕๖๒
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
รหัสกิจกรรม 1014-2-000-004-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม
วันที่จัดการประชุม 01 -03 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมเภสัชกรจิตเวช
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ