การประชุมวิชาการ
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
ชื่อการประชุม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเภสัชกรรมปฐมภูมิ กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562
สถาบันหลัก กองบริหารการสาธารณสุข
รหัสกิจกรรม 3003-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร ชั้น 9 อาคาร 7 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันที่จัดการประชุม 28 -29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กองบริหารการสาธารณสุข
กลุ่มเป้าหมาย 1.เภสัชกรผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ จากสสจ, รพ.ศูนย์ฯ รพ.ทั่วไป รพ.ชุมชน, หน่วยบริการปฐมภูมิเขตสุขภาพที่1-12 2.ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เภสัชกรเป็นหนึ่งในสหวิชาชีพของทีมคลินิกหมอครอบครัว ที่ทำหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยครองคลุมมิติการดูแลแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มคุภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว ภายใต้รูปแบบการทำงานที่เข้าถึงง่าย เน้นการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างเภสัชกรผู้ป่วย ครอบครัว และการทำงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เภสัชกรจึงควรมีความรู้ทีทันสมัย ถูกต้องรวมถึงทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงาน รวมถึงกรอบแนวคิดในการนำศาสตร์แขนงต่าง ๆ ทางเภสัชกรรมมาผสมผสานเพื่อใช้ในการค้นหา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานได้ ดังนั้นกองบริหารการสาธารณสุข จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะของเภสัชกรในบทความเภสัชกรครอบครัว และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสอดรับกับนโยบายการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและคลินิกครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาศักยภาพเภสัชกรและเภสัชบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิและคลินิกครอบครัวของกระทรวงสาธารณสุข
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ โทร 02 590 1628 Email : naddavo@gmail.com