การประชุมวิชาการ
โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
ชื่อการประชุม โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตรายให้ได้มาตรฐาน
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-012-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่จัดการประชุม 26 -29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18.75 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ตามนโยบายรัฐบาลด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพื่อให้เกิดความคลองตัว ให้สะดวกเร็วขึ้น ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน และยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการได้มีแผนปฏิบัติการด้านสาธารสุข เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน และรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเกี่ยวกับการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สำนีกงานสาธารณสุขจังหวัดในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตราย
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมีความสามารถในการตรวจประเมินสถานประกอบการวัตถุอันตราย
3.เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนีกงานคณะกรรมการอาหารและยาไ้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการตรวจสถานประกอบการวัตถุอันตราย
คำสำคัญ
วัตถุอันตราย การขออนุญาตผลิต