การประชุมวิชาการ
การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
ชื่อการประชุม การประเมินเอกสารด้านเภสัชวิทยา พิษวิทยาทางการสัตวแพทย์หลักการประเมินและการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินทะเบียนตำรับยาด้านสรรพคุณ ฉลากและเอกสารกำกับยาของทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบันสำหรับสัตว์๋
สถาบันหลัก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
รหัสกิจกรรม 3001-2-000-011-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้องประชุมสำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
วันที่จัดการประชุม 29 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ อย. กลุ่มงานยาสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความสนใจ 20 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอันได้แก่ อาหาร ยา เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้่านเรือนหรือทางสาธารณสุข และวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ อุตสาหกรรม และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร ยา เครื่องสำอาง ฯลฯ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้เป็นผู้ปะเมินภายในที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการประเมินผลิตภัณฑ์
2.เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจของผู้พิจารณาทะเบียนผลิตภัณฑ์
3.เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานประเมินวิชาการโดยนำหลักการ Good Review Practice มาใช้ในการดำเนินงาน
4.เพื่อพัฒนาแนวทางทางการดำเนินงานประเมินวิชาการ
5.เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบของการขึ้นทะเบียนตำรับยา
คำสำคัญ
แนวปฏิบัติที่ดีในการพิจารณาทะเบียน , เอกสารทะเบียนผลิตภัณฑ์ยา