การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์\"
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 27 “Healthy Living with Medical Sciences: Genomics Thailand สุขภาพดีด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์\"
สถาบันหลัก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รหัสกิจกรรม 3002-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
วันที่จัดการประชุม 18 -20 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กลุ่มเป้าหมาย 1000 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านสาธารณสุขและบุคลากรจากกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย เอกชน และผู้สนใจทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขในหน่วยงานต่างๆ ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสาร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้มีการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ปัจจุบันองค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสุขภาพของประชาชน งานวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล ทั้งเรื่องความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศ โดยได้มีการพัฒนางานวิชาการด้านห้องปฏิบัติการให้มีความก้าวหน้าทันกับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงร่วมกันจัดประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายสุขภาพด้านต่างประเทศ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนรับทราบความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการให้มีความก้าวหน้าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขให้แพร่หลาย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
2. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และทุกเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
คำสำคัญ
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์เท่านั้น