การประชุมวิชาการ
การประชุม 51st Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M.the King Theam \"Cardiology 5.1\"
ชื่อการประชุม การประชุม 51st Annual Scientific Meeting The Heart Association of Thailand under the Royal Patronage of H.M.the King Theam \"Cardiology 5.1\"
สถาบันหลัก ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-017-03-2562
สถานที่จัดการประชุม Grand Ballroom, Sheraton Sheraton Hotel,Hua Hin
วันที่จัดการประชุม 21 -24 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร, พยาบาลใน รพ.รัฐบาล และ รพ.เอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันและอนาคต ผู้ป่วยที่มีภาวะโรคหัวใจจะเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะ เนื่องจากสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว เช่นอาหารการกิน การขาดการออกกำลังกาย การมีโรคอื่นควบด้วยเช่นความดัน เบาหวาน ไต และสุดท้ายจนทำให้ถึงภาวะของโรคหัวใจที่เกิดขึ้นในชนิดต่างๆ ในการนี้ทางสมาคมฯ จึงได้ตระหนักถึงข้อนี้เป็นอย่างดียิ่ง เพราะในแทบทุกจะโรงพยาบาลในทุกวันนี้จะมีผู้ป่วยโรคหัวใจถือเป็นอัตราที่ค่อนข้างมาก และผู้ที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มนี้แล้ว นอกจากอายุรแพทย์โรคหัวใจ ศัลยแพทย์โรคหัวใจ และบุคคลที่จะต้องช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดอีกส่วนหนึ่งคือพยาบาลโรคหัวใจ เภสัชกรรมที่ต้องรู้เรื่องยาโรคหัวใจ ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลากรในกลุ่มนี้ จึงได้จัดให้มีหัวข้อการประชุมเกี่ยวกับพยาบาล และเภสัชกร ขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในครั้งนี้ เพื่อที่จะได้ให้พยาบาล และเภสัชกรสามารถนำไปดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อสร้างเสริมความรู้ตลอดจนทักษะให้กับพยาบาล เภสัชกรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
2..เพื่อให้พยาบาล และเภสัชกร เข้าใจหลักการ ในการบำบัด รักษาผู้ป่วยภาวะโรคหัวใจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
3.พยาบาล และเภสัชกร ที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปพัฒนาการบริการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
คุณอาภรณ์ โทร 02-718-0060-4 Email : thaiheart@hotmail.com