การประชุมวิชาการ
โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ชมรมร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี เรื่อง อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยา (Herbs-Drugs Interaction)
ชื่อการประชุม โครงการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ ชมรมร้านขายยา จังหวัดอุดรธานี เรื่อง อันตรกิริยาระหว่างสมุนไพรและยา (Herbs-Drugs Interaction)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
รหัสกิจกรรม 1013-2-000-007-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง เดอะ คริสตัล ท๊อป ชั้น 6 โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 21 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม ชมรมร้านขายยาแห่งประเทศไทย
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 120 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
1. เนื่องจากนโยบายของสภาเภสัชกรรมกำหนดให้เภสัชกรทุกคนจะต้องมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อให้เภสัชกรในประเทศไทย ได้มีความรู้ความสามารถทันต่อสถานการณ์โลกในปัจจุบัน สภาเภสัชกรรมได้ตั้งกฎเกณฑ์ให้เภสัชกรเก็บหน่วยกิตอย่างน้อย 20 หน่วยกิตต่อปี
2. การเก็บหน่วยกิตดังกล่าวในข้อ 2.1 นั้น ในบางพื้นที่มีเภสัชกรไม่สามารถเดินทางไปประชุมในจังหวัดที่ห่างไกลได้ และนโยบายประหยัดค่าใช้จ่ายในการส่งบุคลากรของโรงพยาบาลภาครัฐในการฝึกอบรม ทางผู้จัด จึงเร่งเห็นปัญหาดังที่ได้กล่าวมา มีความเห็นร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมพื้นที่จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบังลำภู สกลนคร บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น และพื้นที่อื่น ๆ ที่สนใจ รวมทั้งร้านขายยาที่สนใจ
วัตถุประสงค์
1. เภสัชกรได้เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเภสัชศาสตร์
2. เภสัชกรมีความรู้เพิ่มเติมทันต่อสถานการณ์โลก
คำสำคัญ