การประชุมวิชาการ
ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง ““Myth and fact in oncology”
ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการ Clinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 เรื่อง ““Myth and fact in oncology”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-014-08-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 22 -23 สิงหาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 10 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นของประเทศไทยและเป็นเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในปัจจุบัน การรักษาโรคมะเร็งมีวิธีรักษาโดยทั่วไป ได้แก่ การผ่าตัด รังสีรักษา และการให้ยาเคมีบำบัดและมีวิธีการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองหรือมีข้อบ่งชี้ในการรักษา เช่น การปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นต้น ยาเคมีบำบัดจัดเป็นกลุ่มยาที่มีความเสี่ยงสูงหรือ High alert drugs เนื่องจากมีความเป็นพิษต่อผู้ป่วยมากแม้จะใช้ในขนาดรักษา ทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับยามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ดังนั้นการใช้ยาเคมีบำบัดในรูปแบบรับประทานจำเป็นต้องมีเข้าใจถึงข้อบ่งใช้ ประสิทธิภาพที่จะได้รับ ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาเพื่อให้ได้รับประสิทธิผลและความปลอดภัยสูงสุดในการรักษา บทบาทของเภสัชกรในการให้บริบาลทางเภสัชกรรมในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแต่การเตรียมยาเคมีบำบัดด้วยเทคนิคปราศจากเชื้อ แต่ยังเป็นการร่วมให้การดูแลผู้ป่วยร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพตามข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยทั้งจากอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดในระยะเฉียบพลันและในระยะยาวตลอดจนมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ด้วยความตระหนักในความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ชมรมเภสัชกรโรคมะเร็งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค (ประเทศไทย) หรือ Asia Pacific Oncology Pharmacy Society (Thailand): APOPS โดยความร่วมมือกับ คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานClinical Oncology Pharmacy Symposium (COPS) ครั้งที่ 12 ในหัวข้อเรื่อง “Myth and fact in oncology” เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้มีโอกาสทบทวนความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง แนวทางการรักษา ประสิทธิภาพของการใช้ยา ตลอดจนอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น โดยเน้นเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งตามหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ทันสมัย การจัดการอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดทั้งในระยะเฉียบพลันและในระยะยาว (Managing Disease – or – Treatment Related Complication)
คำสำคัญ
oncology, COPS, Clinical Oncology
วิธีสมัครการประชุม
Online