การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแอนดรอยด์แอพพลิเคชั่นสำหรับงานบริการสุขภาพ (Development of Android Applications for Health Services)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-007-06-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 18 -19 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป 70 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 11.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
จากการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยด้วยนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี โดย Roadmap การพัฒนานวัตกรรมกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตั้งเป้าหมายการพัฒนาผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub ของ Asean ในปี 2568 ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพต้องมีการปรับตัวเพิ่มพูนทักษะทางด้านเทคโนโลยี ทั้งการเรียนรู้ ใช้งานรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีมากขึ้น
Mobile application คือโปรแกรมประยุกต์ที่ออกแบบรองรับการใช้งานบน Smart device เช่น Smart phone หรือ Tablet เป็นต้น เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานด้านต่างๆ รวมถึงทางด้านสาธารณสุข สุขภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันจะเห็นว่าหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขได้เริ่มมีการพัฒนา Mobile application เพื่อใช้งานในหน่วยงาน เช่น application ที่ให้ความรู้เรื่องโรคและยาต่างๆ application ที่ช่วยในการ
สื่อสารกับผู้ป่วยต่างชาติใน Asean application ลดการรอคิวนานในโรงพยาบาล หรือ application นัดหมาย เลื่อนนัดพบแพทย์ เป็นต้น
ทั้งนี้ในการพัฒนา Mobile application นั้นผู้ที่สามารถพัฒนาได้จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรม แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ทำให้การพัฒนา Mobile application สะดวกขึ้น ทำให้ผู้ที่ไม่มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมสามารถสร้าง Mobile application ได้ด้วยตนเอง
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมที่ไม่มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรม สามารถพัฒนา Mobile application เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เข้าใจหลักการในการพัฒนา application รู้จักการออกแบบหน้าแอพพลิเคชั่น (UI) การควบคุมการทำงานของแอพพลิเคชั่น ด้วย AppInventor ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับ Smart phone หรือ Tablet ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Android โดยในการอบรมครั้งนี้จะเน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานบริการสุขภาพที่ต้องเชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในเครื่องสมาร์ทโฟนหรือจากฐานข้อมูลภายนอก เช่น Google Spreadsheets, Google Form, หรือไฟล์ประเภท .CSV ตัวอย่างเช่น แอพพลิเคชั่นให้ข้อมูลยาในรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง เป็นต้น
วัตถุประสงค์
1. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ในหลักการในการพัฒนา Mobile application
2. สร้างบุคลากรที่มีทักษะในการพัฒนา Mobile application เบื้องต้น สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับงานบริการสุขภาพ นำไปประยุกต์ใช้ในงานประจำได้
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 089-9183921