การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกและวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)
ชื่อการประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกและวีดีโออินโฟกราฟิก (Development of Health Media: Infographics and Video Infographics)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รหัสกิจกรรม 1006-2-000-005-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วันที่จัดการประชุม 22 -24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน เภสัชกรประจำแหล่งฝึกและสมาชิกเครือข่ายเภสัชสนเทศ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 17 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในยุคที่ข้อมูลและสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อนเช่นปัจจุบัน การสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นหัวใจสำคัญอันหนึ่งในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ การสื่อสารและนำเสนอนั้น สามารถทำได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อินโฟกราฟิกเป็นรูปแบบการสื่อสารและนำเสนอข้อมูลแนวใหม่ที่กำลังเป็นที่นิยม โดยนำข้อมูลที่ต้องการนำเสนอผ่านการใช้กราฟิก ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับสารสามารถจดจำและมีความเข้าใจต่อสิ่งที่ต้องการสื่อได้ง่าย ได้ใจความสำคัญ การสื่อสารได้ผลกว่าการอ่านเนื้อเรื่องหรือบทความยาวๆ อย่างไรก็ตาม การสร้างอินโฟกราฟิกที่ดีต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในตัวสารสนเทศ และทักษะในการแปลงสารสนเทศให้อยู่ในรูปกราฟิก ตลอดจนการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการสร้างกราฟิกต่างๆ นอกจากการนำเสนอสารสนเทศในรูปอินโฟกราฟิกแล้ว ปัจจุบันได้มีการประยุกต์การนำเสนออินโฟกราฟฟิกในลักษณะภาพเคลื่อนไหว ซึ่งอาจเรียกว่า วีดีโออินโฟกราฟิก หรือโมชั่นอินโฟกราฟิก ซึ่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น
ในการปฏิบัติงานเภสัชกรรมและงานสาธารณสุข เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน มีความจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้รับบริการหรือบุคลากรฝ่ายอื่นๆอยู่เสมอ ซึ่งสื่อสุขภาพเป็นตัวกลางที่สำคัญในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ความรู้และทักษะในการสร้าง และใช้งานอินโฟกราฟิก และวีดีโออินโฟกราฟิก จึงเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยหน่วยเครือข่ายเภสัชสนเทศ “ประชานาถ” จึงเห็นควรจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อสุขภาพชนิด อินโฟกราฟิก และวีดีโออินโฟกราฟิก เพื่ออบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขผู้สนใจ ให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน
วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ในหลักการการออกแบบสื่อสุขภาพชนิดอินโฟกราฟิกที่ดี
2. มีความรู้พื้นฐานด้านกราฟิกที่จำเป็นต่อการพัฒนาสื่อสุขภาพ
3. มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประยุกต์ชนิด open source ในการสร้างและจัดการกราฟิก
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
www.pharmacy.su.ac.th คุณกัลยา อรวิเชียร 089-9183921