การประชุมวิชาการ
Moving Towards Pharma 4.0
ชื่อการประชุม Moving Towards Pharma 4.0
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-004-03-2562
สถานที่จัดการประชุม Lotus Room, Queen Sirikit National Convention Center
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการและหรือผู้บริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายประกันคุณภาพ ควบคุมคุณภาพ วิจัยและพัฒนา ผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ / GMP และผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
A lot has been discussed on Big Data and the Industrial Internet of Things (IIot), also known as Industry 4.0, and how it’s changing the face of industries like transportation and logistics, manufacturing, aviation, and oil and gas production. But not so much has been discussed about how Industry 4.0 solutions can be applied to pharmaceutical manufacturing problems to increase quality and productivity, and decrease risk and waste. Pharma 4.0 is the term used to describe Industry 4.0 in a pharmaceutical manufacturing setting.
Industry 4.0 is defined as the convergence of people, physical systems, and data within an industrial process to increase quality, productivity and profit by using the power of advanced data analytics. Pharma 4.0 can be defined in the same way. The 4.0 is coming from the numbering system used in software development, and the idea that the Industrial Revolution, characterized by mechanization and steam power, was Industry 1.0; the arrival of electricity was Industry 2.0; the Internet was Industry 3.0; and we are now in the infancy of Industry 4.0 (and Pharma 4.0).
วัตถุประสงค์
In this training on Moving Towards Pharma 4.0, you will learn
• What Pharma 4.0 is, Why it is important and how it will enable the factory of the future
• What the future trends of Pharmaceutical Information Technology are
• How we move from Industry 4.0 to Pharma 4.0
• What Digitization in Pharmaceutical Manufacturing is
• Pharma 4.0 Technology that is available
คำสำคัญ
Big Data, Industrial Internet of Things (IIot), Industry 4.0, advanced data analytics, Pharma 4.0
วิธีสมัครการประชุม
Registration Fee: 749 Bahts (inc. VAT) Registered Online at https://docs.google.com/forms/d/1Ycg2PtRGkSN9X1YhLH6tnE4KRJdLDKBYc4sxqmoc324/edit