การประชุมวิชาการ
Global Force on Pharmaceutical Serialization Track & Traceability
ชื่อการประชุม Global Force on Pharmaceutical Serialization Track & Traceability
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2004-2-000-003-03-2562
สถานที่จัดการประชุม Meeting Room 4, Queen Sirikit National Convention Center
วันที่จัดการประชุม 13 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในระบบจัดการด้านคุณภาพ ฝ่ายประกัน คุณภาพ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวิศวกรรม และ ผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
Falsified medicines and medication errors continue to cause health issues for patients worldwide. Track and Trace are playing an important role in ensuring safe drug distribution chains and instituting quality. It is one of the tools to help prevent counterfeit and falsified medicines from reaching patients whilst contributing to supply chain efficiencies and reducing cost.
Serialization is the assigning of a unique serial number to each saleable unit of each prescription product, which is linked to information about the product’s origin, batch number and expiration date. The units can then be tracked through its entire supply chain — from production to retail distribution to the final dispensation to the patient. Serialization is a regulatory requirement in some countries such as USA, UK, Europe, Japan, Indonesia and etc., where a documented chain of custody is further established by requiring wholesalers and pharmacies to record shipments and receipts of serialized products.
Nowadays, hospitals are focused on gaining access to trusted product data – recognizing it as a vital asset for the health of their processes and patients. With Track & Trace Serialization, product data is as important as the product itself. The quality of the product data is a direct reflection of the quality of the product and its manufacturer. It would help to deliver the right product at the right time, in the right place for physicians.
วัตถุประสงค์
In this training on Global Force on Pharmaceutical Serialization Track & Traceability, you will learn
• What serialization is
• Why serialization has been discussed in healthcare worldwide
• What GS1 Standard is and how it can be used in serialization track & traceability system
• What Serialization Track & Traceability System is for Pharmaceutical Supply Chain
• What Challenges on Implementing Serialization Track & Traceability in Pharmaceutical Industry are
คำสำคัญ
Pharmaceutical Serialization, Track & Traceability, healthcare worldwide
วิธีสมัครการประชุม
Registration Fee: 749 Bahts (inc. VAT) Registered Online at https://docs.google.com/forms/d/1Ycg2PtRGkSN9X1YhLH6tnE4KRJdLDKBYc4sxqmoc324/edit