การประชุมวิชาการ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
ชื่อการประชุม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2006-2-000-001-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมริชมอนด์ - จ. นนทบุรี
วันที่จัดการประชุม 20 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ (ประเทศไทย) 150 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 4.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปี 2562 คาดว่าจะมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติยาฉบับใหม่และพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการทำงานด้านทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมทะเบียนและกฎหมายผลิตภัณฑ์(ประเทศไทย) เล็งเห็นความสำคัญของพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ จึงจัดให้มีการบรรยายพิเศษในเรื่องดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งให้ข้อมูลที่ทันสถานการณ์ของงานด้านทะเบียนตำรับยากับผู้เข้าประชุม
วัตถุประสงค์
เมื่อสำเร็จการอบรม ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับ

1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่
2) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร
3) ทราบถึงโครงสร้าง แนวทางการทำงานของสำนักยา
4) ทราบถึงข้อมูลที่ทันสถานการณ์ของหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการทำงานด้านทะเบียนยา
คำสำคัญ
Drug Act, Traditional Medicine, GMP Clearance, Drug Variation, e-submission
วิธีสมัครการประชุม
สมัครออนไลน์ด้วยตนเอง ได้ที่ www.rapatregistration.com