การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic Evaluation for Healthcare Intervention)
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-011-07-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 -19 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล หรือสถานบริการสาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 15.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนําประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 รวมทั้งการเข้าสู่การเชื่อมต่อการค้าและการลงทุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงระบบสุขภาพ ซึ่งในการดําเนินงานและกําหนดเป้าหมาย คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาความเป็นเลิศใน 4 ด้าน คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (PP&P Excellence) 2.ยุทธศาสตร์บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) 3.ยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ 4.แผนยุทธศาสตร์บริหารเป็น เลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
จะเห็นว่ายุทธศาสตร์ด้านสุขภาพโดยเน้นคุณค่า (value-based healthcare) เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการด้านสุขภาพ (healthcare intervention) ใหม่ๆ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิผลและความปลอดภัยในการรักษาดีกว่ามาตรการเดิม แต่กลับมีผลให้ต้นทุนในการรักษา
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน หากระบบสุขภาพเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ต้นทุนทั้งระบบ
ควรจะลดลง ดังนั้น คุณค่า (value) ที่แท้จริงในการดูแลสุขภาพ ก็คือ การมีผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีและ
มีต้นทุนทั้งระบบต่ำ
การประเมินความคุ้มค่าของมาตรการด้านสุขภาพ จัดเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการประเมินและตัดสินใจเลือกมาตรการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความจำกัดของงบประมาณทุกภาคส่วน
ในการนำเครื่องมือนี้มาใช้ ผู้สนใจจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็น จึงจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในการตัดสินใจและคัดเลือกมาตรการด้านสุขภาพในหน่วยงานที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
พันธกิจที่สำคัญประการหนึ่งของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ การให้บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านวิชาการให้กับผู้สนใจ หรือเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่า โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ที่เชื่อมโยงไปถึงด้านเศรษฐศาสตร์ในการดูแลสุขภาพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านวิชาการของการประเมินความคุ้มค่า
ของมาตรการด้านสุขภาพ (Economic evaluation for Healthcare Intervention)
คำสำคัญ
Economic evaluation for Healthcare Intervention
วิธีสมัครการประชุม
วิธีสมัครฯ มีขั้นตอน ดังนี้ 1. ผู้ใช้งานสามารถสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซด์ได้ที่ http://Pharmacy.cmu.ac.th/CPE/register.php 2. การสมัครสมาชิก สำหรับผู้ที่ไม่มีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพฯ หรือไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกบัณฑิตศึกษา ให้ใส่ “999999” หมายเหตุ: ระบบจะส่งรหัสผ่านไปยังที่ E-mail ที่กรอกไว้ และกรุณาตรวจสอบที่เมล์ขยะ/JunkMail 3 Login เข้าสู่ระบบสมาชิก โดยใช้ Email ที่ท่านสมัคร และรหัสผ่านที่ได้จาก Email 4. ระบบสมาชิก ท่านสามารถใช้งานในส่วนของ สมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการ 5. สมัครเข้าร่วมงานประชุมวิชาการที่ท่านสนใจ ให้ผู้สมัครคลิ๊กที่ปุ่ม “สมัคร” - หลังจากนั้น จะหน้าจอแสดงให้กรอกข้อมูลการออกใบเสร็จรับเงิน และเลือกสถานะที่สมัคร - เมื่อสมัครเรียบร้อยระบบจะแจ้งรายการที่ท่านได้สมัคร 6. การชำระเงิน ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่ปุ่ม “แจ้งชำระเงิน” - จะปรากฏหน้าจอให้อัพโหลดเอกสารการชำระเงิน - หลังจากส่งหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังอีเมล์ของท่าน และรอการตรวจสอบ จากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง - หลังจากนั้นท่านสามารถเข้าเช็คสถานะของท่านได้ในระบบ - หากเจ้าหน้าที่ยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าการสมัครสมบูรณ์