การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-010-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรทั่วไปที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3/2562
ห้วข้อ รู้ทันภาวะโภชนาการของเด็กยุคดิจิตอล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้วิตามินในเด็กที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
คำสำคัญ
โภชนาการของเด็กยุคดีจิตอล