การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง Vitamin and Supplements in Neurological Disease
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศสตร์โดยเครือข่าย 7 สถาบัน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 เรื่อง Vitamin and Supplements in Neurological Disease
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-009-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 16 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา/โรงพยาบาล และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ในเขตภาคเหนือ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันคนไทยป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทและสมองมากขึ้น ทั้งในกลุ่มคนวัยทำงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งนับเป็นปัญหาทางสุขภาพที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งตัวผู้ป่วยเองตลอดถึงผู้ดูแลรักษา แม้ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางการแพทย์ และ มีการพัฒนายาใหม่ๆ ที่ใช้ในการรักษาโรคทางระบบประสาทและสมอง แต่อย่างไรก็ตามประสิทธิผล
ของยาและการตอบสนองต่อการรักษาของผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก จึงได้มีการนำ
สารเสริมต่างๆ (supplements) มาใช้ร่วมกับการรักษาตามแนวทางการรักษามาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลทางการรักษาในผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้มากขึ้น
เภสัชกรเป็นบุคลลากรทางการแพทย์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการเป็นที่ปรึกษาและแนะนำ
การใช้ยา และสารเสริมต่างๆ แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการใช้ยา และสารเสริมต่างๆ รวมถึง
มีความปลอดภัยสูงสุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้สารเสริมต่างๆ ในผู้ป่วยด้วยโรคทางระบบประสาทและสมอง
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่และ
กลุ่มเภสัชกรจังหวัดเชียงราย จัดให้มีการประชุมวิชาการต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร หัวข้อ Vitamin and Supplements in Neurological Disease ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม ได้มีการพัฒนาความรู้ เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเภสัชกรให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการใช้สารเสริมในการร่วมรักษาโรคทางระบบ
ประสาทและสมอง
2. เพื่อให้เภสัชกรนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพเภสัชกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ ให้เกิดประโยชน์ต่อไป
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างวิทยากรและเภสัชกรทุกสาขา
อาชีพที่เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ
คำสำคัญ
Vitamin and Supplements in Neurological Disease