การประชุมวิชาการ
การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช
ชื่อการประชุม การประชุมสัมมนาแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
รหัสกิจกรรม 1015-2-000-003-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้อง 5A ลดาวัลย์ โรงพยาบาลสระบุรี
วันที่จัดการประชุม 11 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสระบุรี
กลุ่มเป้าหมาย 1. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมทุกโรงพยาบาลในจังหวัด และเภสัชกรในจังหวัดสระบุรี 2. เภสัชกรโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่รับผิดชอบด้านก
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านยา ในการคัดเลือก จัดหายา การกระจายยา สั่งใช้ยาให้มีประสิทธิภาพ สมเหตุผล และมีความถูกต้องตามหลักจริยธรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และยั่งยืน ใช้ยาสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงทางยา อีกทั้ง ยังมีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) 19 สาขา เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพ โดยสาขาการพัฒนาระบบบริการให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล (Rational Drug Use : RDU) เป็นการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งระดับโรงพยาบาลและหน่วยบริการปฐมภูมิ เพื่อลดอาการไม่พึงประสงค์ ลดการเกิดเชื้อดื้อยา ลดค่าใช้จ่ายทางด้านยา และสร้างความตระหนักและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาให้แก่ประชาชน
เภสัชกรเป็นวิชาชีพที่มีบทบาทสำคัญในการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยจิตเวช โดยผู้ป่วยจิตเวชที่ได้รับการรักษาแล้วอาการคงที่จะมีการส่งการรักษาต่อเนื่องไปยังโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ ทำให้เภสัชกรโรงพยาบาลในจังหวัดทุกระดับ จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นตัวผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วย ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัด จึงมีเป้าประสงค์ที่จะพัฒนาการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในภาพรวมของจังหวัด
วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์
1 เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ในการบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช
2 เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุม มีความรู้ในการใช้ยาด้านจิตเวชอย่างสมเหตุผล
คำสำคัญ
การบริบาลทางเภสัชกรรมเฉพาะทางด้านจิตเวช