การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop”
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ Siriraj Infectious Diseases Conference 2019 หัวข้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Antimicrobial Stewardship Workshop”
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-016-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องสัมมนา A201 และ A202 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช
วันที่จัดการประชุม 17 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลศิริราช
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์ เภสัชกร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคติดเชื้อเป็นโรคที่มีความสำคัญในประเทศไทย เนื่องจากเป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีอัตราการเสียชีวิตสูงหากได้รับการรักษาไม่เหมาะสม แต่หากบุคลากรทางการแพทย์สามารถวินิจฉัย ให้การรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญ รวมถึงสามารถป้องกันการแพร่กระจายการติดเชื้อที่สำคัญได้ จะสามารถลดอัตราการป่วย เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อได้
ปัญหาสำคัญที่พบมากขึ้นในการรักษาโรคติดเชื้อในปัจจุบัน คือ การดื้อยาต้านจุลชีพของแบคทีเรีย ซึ่งมีผลทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นและค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจะทำให้ผลการรักษาผู้ป่วยดีขึ้น ลดระยะเวลาของการอยู่โรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่าย และลดอุบัติการณ์ของเชื้อดื้อยา ดังนั้น การใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผลจึงเป็นมาตรการสำคัญในการชะลอความรุนแรงของการดื้อยาต้านจุลชีพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบแนวทางและวิธีการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อทีสำคัญและ/หรือพบบ่อยในเวชปฏิบัติ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะการวินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรคติดเชื้อที่สำคัญและ/หรือพบบ่อยไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดื้อยาต้านจุลชีพ และการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถดำเนินการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุผล (antimicrobial stewardship program) ในโรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
อัตราค่าลงทะเบียน ประเภทผู้เข้ารับการฝึกอบรม อัตราค่าลงทะเบียน (บาท) ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 บุคคลภายในและภายนอกคณะ - แพทย์/ทันตแพทย์ 1,500 2,000 - พยาบาล/เภสัชกร 1,500 2,000 - แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด/เฟลโลว์/นักศึกษา 1,500 2,000 - บุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ 1,500 2,000