การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-014-05-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร
วันที่จัดการประชุม 30 -31 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 9.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวัคซีนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและวิจัยวัคซีนชนิดใหม่ การปรับปรุงการใช้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประเทศโดยการพิจารณานำวัคซีนใหม่เข้าสู่แผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรครวมถึงการพัฒนาแนวทางการใช้วัคซีนเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์โลกยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วัคซีนเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศไทยและของโลกโดยการดำเนินโครงการตามนโยบายเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับประชาชนในชุมชนกลุ่มต่างๆ ได้แก่เด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุรวมถึงการนำมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มบุคคลเฉพาะเช่น หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี (2559 - 2579) ของประเทศไทยตามนโยบายของรัฐบาลคือการวางเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมาตราการหนึ่งที่สอดรับกับนโยบายและแผนงานดังกล่าวคือการให้ความรู้ทางด้านสุขภาพและการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคด้วยวัคซีน เพื่อลดปัญหาของการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีน อันเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและเสริมสร้างความยั่งยืนของระบบสุขภาพได้
สืบเนื่องจากทางภาควิชาจุลชีววิทยาได้จัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยาครั้งที่ 3 เรื่อง วัคซีนสำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ (Vaccines for emerging and re-emerging diseases) ในปี 2560 ที่ผ่านมา และเนื่องจากในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องขององค์ความรู้ งานวิจัยรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน ดังนั้น เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสหวิชาชีพสาขาต่างๆ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงติดตามความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนาวัคซีนชนิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ ร่วมกันในการวางนโยบาย แผนงานและสร้างกลไกในการป้องกันการระบาดของโรค ส่งเสริมให้การใช้วัคซีนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเสริมสร้างภูมิต้านทานโรค รวมทั้งการให้ความรู้ในการป้องกันและการสร้างสื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านสุขภาพและสาธารณสุขแบบยั่งยืน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น จึงจัดประชุมวิชาการเภสัชจุลชีววิทยา ครั้งที่ 5 เรื่อง Updates on Vaccines 2019: What You Need To Know ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการที่ทันสมัยให้แก่เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงผู้ที่มีความสนใจเรื่องวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยในเรื่องของวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทยฉบับใหม่ ความก้าวหน้าของวัคซีนใหม่ในปี 2562 วัคซีนที่ใช้ในประชากรเฉพาะกลุ่ม รวมถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการวิจัยและพัฒนาวัคซีน โดยเป็นเนื้อหาการบรรยายที่ต่อยอดและเพิ่มเติมจากการจัดประชุมวัคซีนในครั้งก่อนหน้า ซึ่งเป็นการอันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานร่วมกันในลักษณะของสหวิชาชีพในการให้ความรู้รวมถึงการใช้วัคซีนในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจในบทบาทของชุมชนในการช่วยป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อที่ป้องกันได้โดยวัคซีนต่อไป
วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้เภสัชกร บุคลากรสายสุขภาพ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ได้รับองค์ความรู้ที่ทันสมัยและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของการใช้วัคซีนในการป้องกันโรคในประเทศไทย
คำสำคัญ
วัคซีน โปรแกรมการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคติดเชื้อ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าสมัครคนละ 3,000 บาท รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน สมัครผ่านเว็บไซต์ www.pharmacy.mahidol.ac.th/conference พร้อมชำระเงินโดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-443603-5 ชื่อบัญชี การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม scan หรือ fax ใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน (ใบ pay in) หรือ e-slip (กรณีชำระเงินเงินผ่านทาง Internet Banking หรือ Mobile Application) ทางโทรสารหมายเลข 02-644-4536 (ในวันประชุมโปรดนำใบฝากธนาคารตัวจริง หรือ e-slip มาด้วยเพื่อตรวจสอบ) ทั้งนี้ กำหนดรับสมัครถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562