การประชุมวิชาการ
หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
ชื่อการประชุม หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy)
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-004-03-2562
สถานที่จัดการประชุม โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง
วันที่จัดการประชุม 17 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรชุมชน จำนวน 80 ท่าน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 5.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังซึ่งแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและเป็นสาเหตุสำคัญของการสูญเสียของชีวิต ครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากการสูญเสียรายได้ เกิดภาวะพึ่งพิงและภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา สาธารณสุขไทยมีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเป็นการทำงานร่วมระหว่างผู้ป่วย ครอบครัว แพทย์หลายสาขา พยาบาล นักกำหนดอาหาร และเภสัชกร ซึ่งการดูแลที่มีประสิทธิภาพที่ดีคือผู้ป่วยจัดการตนเองผ่านบุคลากรด้านสาธารณสุข เภสัชกรชุมชนเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ประชาชนในชุมชน ให้บริการปรึกษาด้านยา เรื่องโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน การเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนบทบาทการดูแลผู้ป่วยระยะยาวอย่างต่อเนื่องย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ร้านยาเป็นสถานที่ให้บริการด้านสุขภาพ ที่อยู่ใกล้ประชาชนเป็นด่านแรก จึงตระหนักถึงความสำคัญว่าเภสัชกรชุมชนควรมีความรู้เท่าทันโรคเรื้อรัง สมาคมจึงจัดโครงการพัฒนาเภสัชกรชุมชนระดับผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการจัดการโรคเบาหวานระดับปฐมภูมิในร้านยา (Primary DM Management Care in Community Pharmacy) เพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริบาลเภสัชกรรม ของเภสัชกรชุมชน เพื่อนำปรับใช้ให้บริการประชาชนได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพเภสัชกรชุมชนด้านโรคเรื้อรัง เพื่อให้คำปรึกษาผู้ป่วยในร้านยา
2. เพื่อพัฒนามาตรฐานและทักษะการปฏิบัติที่ดีในงานบริบาลเภสัชกรรมชุมชนด้านการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ
3. เพื่อให้การดูแลประชาชนด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสมตามหลักฐานทางวิชาการที่มีความน่าเชื่อถือจากเภสัชกรชุมชน
คำสำคัญ
Community Pharmacist, Diabetes Mellitus, Diabetes screening, Diabetes Drug, Medical Nutrition Therapy, Count carbohydrates, Food labels, Self-Monitori
วิธีสมัครการประชุม
โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง