การประชุมวิชาการ
กัญชา : แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย Cannabis for Medical Application in Thailand
ชื่อการประชุม กัญชา : แนวทางการประยุกต์ใช้ทางการแพทย์สำหรับประเทศไทย Cannabis for Medical Application in Thailand
สถาบันหลัก เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
รหัสกิจกรรม 2001-2-000-004-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ห้อง Ball Room ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
วันที่จัดการประชุม 14 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกภสท. เภสัชกรทุกสาขาอาชีพ และบุคคลทั่วไป
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
คำสำคัญ
รับจำนวนจำกัด
วิธีสมัครการประชุม
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.pat.or.th