การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Acute Care Pharmacy Practice: Collaboration Practice for Patient Safety งานเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) Acute Care Pharmacy Practice: Collaboration Practice for Patient Safety งานเภสัชกรรมบนหอผู้ป่วย เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2003-2-000-004-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า กรุงเทพฯ
วันที่จัดการประชุม 22 -24 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล และเภสัชกรผู้สนใจ
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 12.5 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติงานของเภสัชกรโรงพยาบาลบนหอผู้ป่วยในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ สอดคล้องกับบริบทของโรงพยาบาลในประเทศไทย เนื้อหางานประชุมวิชาการประจำปีชองสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ในปีนี้ จึงเป็นการนำเสนอ position statement งาน Acute Care และแนวทางการเริ่มดำเนินการสำหรับโรงพยาบาลที่มีแผนเปิดงานบริการด้านนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ทั้งเชิงวิชาการและวิชาชีพ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงานบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน ภายใต้บริบทต่างๆ ทั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และนำเสนอถึงกระบวนการที่เป็นฟันเฟืองสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยใน อันได้แก่ การประสานรายการยา (medication reconciliation), การค้นหาปัญหาจากการใช้ยา (drug related problems), การประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การติดตามระดับยาในเลือด และการให้คำแนะนำการใช้ยาก่อนกลับบ้าน รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ทั้งแบบโปสเตอร์ และการนำเสนอบนเวที เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน อันจะส่งผลให้การพัฒนางานวิชาชีพมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ได้เพิ่มพูนองค์ความรู้ของเภสัชกรในการดูแลการใช้ยาของผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผู้ป่วยจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยา บนพื้นฐานของความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติงานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงาน
3. มีโอกาสเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
คำสำคัญ
งานประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี, Annaul Meeting, Acute Care Pharmacy , งานประชุมใหญ่