การประชุมวิชาการ
โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่อการประชุม โครงการประชุมพัฒนาเครือข่ายเภสัชกรงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา เขตบริการสุขภาพที่ 8 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสกิจกรรม 1005-2-000-010-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรม ประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
วันที่จัดการประชุม 01 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรโรงพยาบาล
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 7.25 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ยุทธศาสตร์ด้านยาและเวชภัณฑ์ในการพัฒนานโยบายการจัดหาและกระจายยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นใหักับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการพัฒนาระบบข้อมูลด้านยา เวชภัณฑ์เพื่อเอื้อต่อการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนา กำกับและติดตามการใช้ยาอย่างเหมาะสม อีกทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อ คุณภาพและความเหมาะสมในการสั่งใช้ในระบบ UC และสร้างการมีส่วนร่วมชองภาคส่วนอื่นในการมีบทบาทและ เข้าร่วมในการบริการจัดการระบบยา เวชภัณฑ์รวมถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการจัดหา และจ่ายซดเชยค่ายา เวชภัณฑ์ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีเป็าหมายให้บริหารยา เวชภัณฑ์ในระบบหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาซบเข้าถึงยา เวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างทั่วถึง ด้วยความมั่นใจใบคุณภาพและความ เหมาะสมในการสั่งใช้ยา เวชภัณฑ์ ดังบี้นคณะทำงานด้านกองทุนยาและเวชภัณฑ์ พื้นที่สำนักงานหลักประกับ สุขภาพเขต 8 อุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยบริการต่างๆ จึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนางานด้านกองทุนยาและเวชภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา (Adverse Drug Reaction: ADR) เป็นอาการที่ไม่พึง ปรารถนาทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การรักษา ในช่วงหลายจที่ผ่านมา ๓ดคดการฟ้องร้อง เรื่องการ ให้ยาที่ทำให้ผู้ป่วยเกดอาการไม่พึงประสงค์เป็นจำนวนมาก สาเหตุหนี่งของการฟ้องร้องอาจเกิดจากการที่ผู้ป่วย หรอประขาขนทั่วไปขาดความเช้าใจเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอาการไม,พึงประสงค์ หรืออาจเกิดจากระบบการ ป้องกันหรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้ยาในโรงพยาบาลยังมีประสิทธิภาพไม่ เพึยงพอ การดำเนินการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาร่วมกันในรุปฃองทีมสหสาขาวิชาชีพตลอดจน การมีส่วนร่วมของผู้ป่วยเองและระบบบริหารจัดการที่ดีจะสามารถป้องกันได้ หรือลดความรุนแรงของการเกิด อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาบางขนิตได้ ทั้งนี้ จำเป็นด้องอาคัยความเทางเภสัชศาสตร์เป็นส่วนสำคัญด้วย ดังนั้น เพื่อเพิ่มพูนทักษะทางคลนิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีป้ญหาการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ตลอดจน ประสบการณ์และองค์ความรู้ไบเรื่องการประเมีนและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา รวมทั้งการจัดการ เช้งระบบที่เกี่ยวช้องกับการป้องกับหรือลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาให้แก่ เภสัชกรที่มีหน้าที่ในการดูแลและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา จึงได้จัดโครงการประ,ชุมพัฒนาเครือ ข่ายเภสัชกรงานประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction: ADR) เขตบริการ สุขภาพที่ 8 ขึ้น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงาบด้านเภสัชกรรมของหน่วยบริการต่างๆ ให้1ด้คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และเกิดเครือข่ายการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา โดยมีหลักการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ
2) มีความร้ในการบ่งชี้และการประเมินการเกิดปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์จากยา
3) สามารถเฝ้าระวังและติดตามปฏิกิริยาอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
4) เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เและประสบการณ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบการป้องกันหรือการลดความรุนแรงของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในโรงพยาบาลที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
คำสำคัญ
อาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา, Adverse Drug Reaction, ADR)