การประชุมวิชาการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ชื่อการประชุม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
สถาบันหลัก สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
รหัสกิจกรรม 2002-2-000-003-03-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค
วันที่จัดการประชุม 03 มีนาคม 2562
ผู้จัดการประชุม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)
กลุ่มเป้าหมาย
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 3 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
ทิศทางของประเทศไทยในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศในสอดคล้องกับสากล เภสัชกรชุมชนซึ่งปฏิบัติงานในร้านยามีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล จึงควรศึกษาความเข้าใจกฎหมายฉบับใหม่ๆ ที่จะถูกประกาศใช้ในอนาคต จะส่งผลต่อวิธีการปฏิบัติงานของเภสัชกรในร้านยา
นอกจากนี้การมีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) จะสร้างการเติบโตด้านงานบริการสุขภาพซึ่งมีความจำเป็นต่อการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการด้านสุขภาพ ด้านการใช้ยา การนำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ถึงความต้องการของผู้รับบริการ จึงมีความสำคัญของการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน เภสัชกรชุมชนกับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ที่นำมาวิเคราะห์และประกอบการปฏิบัติงานในร้านยานั้น เภสัชกรชุมชนจึงควรความเข้าใจของการเปลี่ยนแปลงในเครื่องมือและโปรแกรมที่ทันสมัย เภสัชกรชุมชนควรพัฒนาองค์ความรู้ทั้งด้านระบบ เครื่องมือรูปแบบที่หลากหลายเพื่อนำไปประกอบการดำเนินการให้เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้รับบริการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาความรู้ของเภสัชกรด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมในร้านยา
2. สร้างความเข้าใจการพัฒนาระบบข้อมูลด้านสุขภาพเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชน
3. เพิ่มความเข้าใจของเภสัชกรชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ
คำสำคัญ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ข้อมูลด้านสุขภาพ,กฎหมาย, ระบบสาธารณสุข, (ร่าง)พระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ....