การประชุมวิชาการ
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รหัสกิจกรรม 1003-2-000-007-02-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่จัดการประชุม 17 กุมภาพันธ์ 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกของชมรมร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่ และเภสัชกรที่สนใจ ประมาณ 150-200 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 2 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562
เรื่อง แนวทางในการรักษาอาการของโรคทางตาที่พบบ่อยในร้านขายยา
วัตถุประสงค์
เพื่อให้เภสัชกรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาในการรักษาภาวะต่างๆ ได้
คำสำคัญ
โรคทางตาที่พบบ่อย