การประชุมวิชาการ
โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
ชื่อการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รหัสกิจกรรม 1002-2-000-013-05-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประสพ รัตนากร อาคารอำนวยการ ชั้น 3 สถาบันประสาทวิทยา
วันที่จัดการประชุม 27 -29 พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการประชุม กลุ่มงานเภสัชกรรม สถาบันประสาทวิทยา
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรทั่วประเทศของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยหรืออุดมศึกษา และโรงพยาบาลเอกชน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 18 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
โรคลมชักเป็นกลุ่มอาการอันเนื่องจากการที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทำงานมากเกินปกติไปจากเดิมชั่วขณะหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยประมาณ 25 คนต่อประชากร 1000 คน ซึ่งเป็นโรคทางระบบประสาท ที่พบมากและเป็นสาเหตุของการทุพพลภาพ ทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่ จึงเห็นได้ว่าโรคลมชักจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ เนื่องจากเป็นโรคที่ต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและเป็นเวลานาน อีกทั้งมีความก้าวหน้าด้านการรักษาในปัจจุบันมากขึ้น ดังนั้นเภสัชกรในฐานะที่เป็นหนึ่งในบุคลากรทางสาธารณสุขที่ดูแลและติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยโรคลมชักจำเป็นต้องทราบถึงความรู้และแนวคิดใหม่ในการรักษาโรคลมชัก รวมทั้งประสบการณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ ที่มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคลมชัก จึงจัดโครงการอบรมหลักสูตรโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบถึงความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร
2. เพื่อให้เภสัชกรทั่วประเทศนำความรู้และแนวทางการรักษาโรคลมชักสำหรับเภสัชกร ไปใช้ในการ ดูแลผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรทางสาธารณสุข ในรูปแบบสหสาขาวิชาชีพให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
คำสำคัญ
วิธีสมัครการประชุม
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท โดยผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆจากต้นสังกัด ผู้เข้าร่วมอบรมกรอกรายละเอียดในใบแจ้งชำระเงินให้ครบถ้วน โดยระบุ Product code: 9596 และติดต่อชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยแจ้ง reference 1 = เลขที่บัตรประชาชนของผู้สมัคร ส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินได้ที่ โทรสาร 02-306-9899 ต่อ 2146 E-mail : pharmacy.pni15@gmail.com ID Line : Khumnumkhoo หมายเหตุ โปรดนำหลักฐานการโอนเงินฉบับจริง มาแสดงในวันประชุมด้วย