การประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ 7 ปี
สถาบันหลัก คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รหัสกิจกรรม 1017-2-000-001-04-2562
สถานที่จัดการประชุม ณ ห้องประชุมนานาชาติ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่จัดการประชุม 26 เมษายน 2562
ผู้จัดการประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ บุคลากรวิชาชีพสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษา เภสัชกรผู้สนใจทั่วไป จำนวนประมาณ 100 คน
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 6 หน่วยกิต
หลักการและเหตุผล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ก่อตั้งในปี พ.ศ.2556 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน 1 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จำนวน 1 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตแบ่งเป็น 2 สายวิชา ได้แก่ เภสัชกรรมอุตสาหการ (industrial pharmacy) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ในลักษณะ product-oriented และการบริบาลทางเภสัชกรรม (pharmaceutical care) ซึ่งเน้นองค์ความรู้ด้านโรคและผู้ป่วยในลักษณะ patient-oriented การจัดการเรียนการสอนมุ่งหมายให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะบูรณาการ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และด้านผู้ป่วยแบบผสมผสานและเติมเต็มซึ่งกันและกัน ตามเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพของสภาเภสัชกรรม นอกจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4-6 มีการฝึกปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดทักษะและประสบการณ์วิชาชีพในแหล่งฝึกปฏิบัติงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยา โรงงานผลิตยาสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการนี้ คณะเภสัชศาสตร์จึงได้จัดประชุมวิชาการครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ในหมู่คณาจารย์ นักวิจัยเภสัชกรในแหล่งฝึกปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะและแหล่งฝึกนอกจากนี้ การประชุมวิชาการดังกล่าวยังเป็นเวทีวิชาการสำหรับนักวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรมและวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เป็นกิจกรรมบริการวิชาการแบบให้เปล่าของคณะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบวิชาชีพ อาจารย์ นักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเป็นกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่เภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพและบุคลากรวิชาชีพสุขภาพ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยเภสัชกรที่เข้าร่วมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง (CPE) ตามเกณฑ์ของสภาเภสัชกรรม
2) เพื่อสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันดีภายในกลุ่มสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะวิชาทางสุขศาสตร์), แหล่งฝึกที่คณะเภสัชศาสตร์มีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU), ภาคเอกชน (บริษัทยา) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
3) เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์การจัดงาน และประสบการณ์วิชาชีพ
คำสำคัญ
pharmaceutical science, pharmaceutical care
วิธีสมัครการประชุม
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง http://www.pharm.tu.ac.th (ฟรีค่าลงทะเบียน)